واکنش آلومینیوم اکسید با هیدروکلریک اسید چگونه است

از آنجایی که آلومینیوم دارای سه الکترون در پوسته خارجی خود میباشد، واکنش به نسبت دو مولکول آلومینیوم به شش مولکول اسید کلریدریک نیاز دارد. زیرا هر اتم کلر موجود در هیدروکلریک اسید یک الکترون از آلومینیوم میگیرد و یک اتم هیدروژن از دست می دهد. از آنجا که هیدروژن تمایلی ندارد به عنوان یک اتم منفرد وجود داشته باشد، باید شش مولکول اسید کلریدریک سه مولکول از مولکولهای هیدروژن دیاتومیک بگیرند، بنابراین، برای حفظ تعادل، به دو مولکول آلومینیوم نیاز است.
هنگامی که آلومینیوم در یک اسید قرار می گیرد، ممکن است در ابتدا واکنش نشان ندهد، به این دلیل که در واکنش قبلی با هوا، یک لایه اکسید آلومینیوم بر روی سطح آلومینیوم تشکیل می شود و به عنوان یک مانع محافظتی عمل میکند. اسید قبل از اینکه بتواند با آلومینیوم در لایه زیرین واکنش دهد، باید این لایه را از بین ببرد.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

هنگامی که اسید، لایه اکسید موجود بر روی آلومینیوم را حذف کرد، واکنش به طور قابل توجهی سرعت می گیرد و حباب های هیدروژن فراوانی تولید می کند. اسید کلریدریک با تشکیل کلرید آلومینیوم به سرعت به رنگ خاکستری مات تغییر میکند. از آنجاکه اکسید آلومینیوم دارای خواص و ویژگی های مختلفی است، توصیف آنها می تواند گمراه ‌کننده باشد. یکی از این اشکال و انواع، بسیار غیرفعال است (از نظر شیمیایی به عنوان آلفا-Al۲O۳ (اکسید آلومینیوم آلفا) شناخته می شود) و در دمای بالا تولید می شود. واکنشهای زیر مربوط به اشکال مولکولی با واکنش بیشتر است. اکسید آلومینیوم آمفوتر است و از این رو، هم به عنوان یک باز و هم به عنوان یک اسید واکنش نشان می دهد.


واکنش با آب: اکسید آلومینیوم در آب محلول نیست و مانند اکسید سدیم و اکسید منیزیم واکنش نشان نمیدهد. یونهای اکسید در شبکه جامد بسیار محکم نگه داشته می شوند تا بتوانند با آب واکنش دهند.
واکنش با اسیدها:
اکسید آلومینیوم حاوی یون های اکسید است و بنابراین با اسیدها به همانند اکسیدهای سدیم یا منیزیم واکنش می دهد. اکسید آلومینیوم با اسید کلریدریک (هیدروکلریک اسید) رقیق گرم واکنش می دهد و محلول کلرید آلومینیوم برجای میگذارد:
Al۲O۳ + ۶HCl → ۲AlCl۳ + ۳H۲O (۵) (۵) Al۲O۳ + ۶HCl → ۲AlCl۳ + ۳H۲O
این واکنش و سایر واکنش ها، ماهیت آمفوتر اکسید آلومینیوم را نشان می دهند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

واکنش با بازها: اکسید آلومینیوم همچنین خواص اسیدی از خود نشان می دهد، همانطور که در واکنشهای آن با بازهایی مانند هیدروکسید سدیم این ویژگی را نشان داده است. آلومیناتهای مختلفی (ترکیباتی که آلومینیوم در آنها یونی منفی است) دارای این قابلیت هستند زیرا آلومینیوم می تواند پیوندهای کووالانسی با اکسیژن ایجاد کند. این پدیده امری ممکن است زیرا به عنوان مثال، تفاوت الکترونگاتیوی بین آلومینیوم و اکسیژن، برخلاف تفاوت بین سدیم و اکسیژن، کم است (الکترونگاتیوی در هر دوره افزایش می یابد). اکسید آلومینیوم با محلول گرم و غلیظ هیدروکسید سدیم واکنش می دهد و محلول بی رنگ سدیم تتراهیدروکسوآلومینات تولید می کند:
Al۲O۳+۲NaOH+۳H۲O→۲NaAl (OH)۴

محصولات مشابه

نانو گرافن اکساید

Nano Graphene Oxide Powder, GO nanopowder
نانو گرافن اکسید، پودر نانو گرافن اکساید، پودر نانوگرافن اکسید، گرافن اکساید
آزمایشگاهی
Nano Graphene Oxide
Product Nu:
CAS number: 1034343-98-0
Molocular Weight:

نانو گرافن

Nano Graphene Powder
پودر نانو گرافن، نانوگرافن، گرافن، پودر گرافن
آزمایشگاهی
Nano Graphene
C
Product Nu:
CAS number: 7782-42-5
Molocular Weight: 12.01

نانوذرات کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide nanoparticles, Titanium Carbide Nanopowder, Nano TiC, TiC nanoparticles
نانو پودر کاربید تیتانیوم، نانو پودر تیتانیوم کاربید، نانو ذرات تیتانیوم کارباید
آزمایشگاهی
TiC nanoparticles
TiC
Product Nu:
CAS number: 12070-08-5
Molocular Weight: 59.89

نانوذرات کاربید تنگستن

Tungsten Carbide Nanopowder, Tungsten Carbide Nanoparticles, WC Nanopowder, Nano WC
نانو پودر کاربید تنگستن، نانوذرات تنگستن کارباید، نانو پودر تنگستن کارباید
آزمایشگاهی
WC nanoparticles
WC
Product Nu:
CAS number: 12070-12-1
Molocular Weight: 195.86

نانوذرات اکسید سیلیسیم

Silicon Dioxide Nanoparticles, Silica Nanoparticles
نانوذرات دی اکسید سیلیسیم، نانو سیلیکا، نانوذرات سیلیکا، نانو پودر سیلیکا، نانو پودر اکسید سیلیسیم
آزمایشگاهی
SiO2 Nanoparticles
SiO2
Product Nu:
CAS number: 7631-86-9
Molocular Weight: 60.08

نانولوله های کربنی چند دیواره

Multiwall Carbon Nanotubes, Multi-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی چند دیواره
آزمایشگاهی
MWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

نانوذرات اکسید تیتانیوم

Titanium dioxide nanoparticles, Nano TiO۲, TiO۲ nanopowder, Titanium dioxide nanopowder
نانو پودر دی اکسید تیتانیوم، نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، آناتاز، روتایل
آزمایشگاهی
TiO2 Nanoparticles
TiO2
Product Nu:
CAS number: 13463-67-7
Molocular Weight: 79.866

نانوذرات کاربید بور

Boron Carbide Nanoparticles, Boron Carbide Nanopowder, B۴C Nanopowder, Nano B۴C
نانو پودر کاربید بور، نانوذرات بور کارباید، نانو پودر بور کارباید
آزمایشگاهی
B4C nanoparticles
B4C
Product Nu:
CAS number: 12069-32-8
Molocular Weight: 55.25

مقالات تخصصی مواد شیمیایی