راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار و گرد و غبار مواد شیمیایی، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


محصولات شیمیایی

پارا زایلین

آزمایشگاهی|صنعتی
P Xylene
C₈H₁₀
Product Nu:
CAS number: 106-42-3
Molocular Weight: 106.16

زینکاته

آزمایشگاهی|صنعتی
Zinc eight
Product Nu: 544-Zn
CAS number:
Molocular Weight:

دی متیل سولفوکساید

DMSO, Dimethyl(oxido)sulfur, Methylsulfinylmethane, Methyl sulfoxide
دی ام اس او، متیل سولفوکساید، دی متیل اکسیدو سولفور، متیل سولفینیل متان
مایع بی رنگ
آزمایشگاهی
Dimethyl sulfoxide
CH3)2SO)
Product Nu:
CAS number: 67-68-5
Molocular Weight: 78.13

نانولوله های کربنی تک دیواره

Single-Walled Carbon Nanotubes
نانوتیوب های کربنی تک دیواره
آزمایشگاهی
SWCNTs
C
Product Nu:
CAS number: 308068-56-6
Molocular Weight:

اسید سولفوکرومیک

sulfochromic acid
کروموسولفوریک
مایع بی رنگ
آزمایشگاهی
sulfochromic acid
C۲۰H۳۰NNaO۴
Product Nu:
CAS number: 7738-94-5
Molocular Weight:

مایع دستشویی

Washing liquid
مایع
صنعتی
Washing liquid
Product Nu:
CAS number:
Molocular Weight:

اتانول

Absolute alcohol, alcohol, drinking alcohol, ethylic alcohol, EtOH, ethyl alcohol, ethyl hydroxide
الکل، اتیلیک الکل، الکل اتیلیک، اتیل الکل، اتیل هیدروکساید، هیدروکسی اتان، متیل کربونیل
مایع بیرنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Ethanol
C2H5OH
Product Nu:
CAS number: 64-17-5
Molocular Weight: 46.07

پلی آلومینیوم کلراید (PAC)

کریستال سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Polyaluminum Chloride (PAC)
Product Nu:
CAS number:
Molocular Weight:

مقالات تخصصی مواد شیمیایی