راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار و گرد و غبار مواد شیمیایی، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


محصولات شیمیایی

Ultrasonic aluminum grease trap
Product Nu: 300-U
CAS number:
Molocular Weight:

اتانول

Absolute alcohol, alcohol, drinking alcohol, ethylic alcohol, EtOH, ethyl alcohol, ethyl hydroxide
الکل، اتیلیک الکل، الکل اتیلیک، اتیل الکل، اتیل هیدروکساید، هیدروکسی اتان، متیل کربونیل
مایع بیرنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Ethanol
C2H5OH
Product Nu:
CAS number: 64-17-5
Molocular Weight: 46.07

آمونیوم پرسولفات

Ammonium peroxydisulfate
آمونیوم پروکسی دی سولفات، پرسولفات آمونیوم
کریستال سفید مایل به زرد
آزمایشگاهی|صنعتی
Ammonium persulfate
NH4)2S2O8)
Product Nu:
CAS number: 7727-54-0
Molocular Weight: 228.18

دی سدیم پیرو فسفات

Diphosphoric acid-Sodium acid pyrophosphate-SAPP
سدیم اسید پیروفسفات-دی سدیم دی هیدروژن دی فسفات
پودر سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Disodium pyrophosphate
Na2H2P2O7
Product Nu:
CAS number: 7758-16-9
Molocular Weight: 221.94

پلی اتیلن واکس

PE WAX
واکس پلی اتیلن
جامد سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Polyethylene wax
Product Nu:
CAS number: 9002-88-4
Molocular Weight:

نیترات سرب

Plumbous nitrate, Lead dinitrate, Plumb dulcis
سرب (II) نیترات
بلورهای سفید بی رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
lead nitrate
Pb(NO3)2
Product Nu:
CAS number: 10099-74-8
Molocular Weight: 331.2

موم زنبور عسل

Beeswax
موم، موم زنبور، موم سفید، بیزواکس
جامد زرد یا سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Beeswax
C15H31COOC30H61
Product Nu:
CAS number: 8012-89-3
Molocular Weight: 677.2

سدیم مولیبدات

Disodium molybdate
دی سدیم مولیبدات
پودر سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium molybdate
Na2MoO4
Product Nu:
CAS number: 7631-95-0
Molocular Weight: 205.92

مقالات تخصصی مواد شیمیایی