راهنمای کار با مواد شیمیایی

راهنمای حفاظت از مجاری تنفسی: بخار وگرد و غبار مواد شیمیایی ، آلوده و سمی بوده و باعث تحریک دستگاه تنفسی می شوند. لذا حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند. از این رو استفاده از ماسک (ماسک ضد اسید) با فیلتری که قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی را داشته باشد، الزامی است. در صورت استنشاق مواد شیمیایی سمی در ابتدا منبع مولد آلودگی را برطرف کرده و فرد را به هوای آزاد ببرید. اگر فرد در تنفس خود دچار اشکال شده بود به وی ماسک اکسیژن وصل کنید و سریعا به پزشک مراجعه فرمایید. راهنمای حفاظت از چشم : بدلیل قابلیت جذب سطحی بالای چشم ، گرد و غبار، مواد مذاب، اسیدها و مواد شیمیایی براحتی جذب چشم می شود. لذا در صورت کار با مواد شیمیایی استفاده از عینک ایمنی مخصوص کار با مواد شیمیایی و ماسک پوشاننده صورت الزامی است.


توضیحات برای عکس ثبت نشده

محصولات شیمیایی

سیلیکا ژل

silicagel
سیلیکای غیر متبلور ، سیلیکا، رطوبتگیر
دانه های شفاف
آزمایشگاهی|صنعتی
Silica gel
SiO2
Product Nu:
CAS number: 112926-00-8
Molocular Weight: 60.08

استئارات سدیم

sodium octadecanoate
صابون سدیم، سدیم استئارات
جامد سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium stearate
C18H35NaO2
Product Nu:
CAS number: 822-16-2
Molocular Weight: 306.47

اسکوربات سدیم

Sodascorbate، Monosodium ascorbate
سدیم اسکوربات
کریستال سفید یا زرد
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium ascorbate
C6H7NaO6
Product Nu:
CAS number: 134-03-2
Molocular Weight: 198.11

بوراکس

di-Sodium tetraborate, Sodium tetraborate decahydrate, Borax decahydrate
بوره، تنکار، دی سدیم تترابورات، سدیم تترابورات دکا هیدرات
جامد سفید رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Borax
Na2B4O7·10H2O
Product Nu:
CAS number: 1303-96-4
Molocular Weight: 381.38

نیترات آلومینیوم

Nitric Aluminum salt, aluminum nitrate, aluminium(III) nitrate
آلومینیوم نیترات
بلورهای سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Aluminium nitrate
Al(NO3)3
Product Nu:
CAS number: 13473-90-0
Molocular Weight: 212.996

سولفات مس

Cupric sulphate، Blue vitriol، Bluestone، Chalcocyanite
کات کبود ، مس سولفات، کالکانتیت
در حالت بدون آب بصورت پودر سبز کم رنگ
آزمایشگاهی|صنعتی
Copper sulfate
CuSO4
Product Nu:
CAS number: 7758-98-7
Molocular Weight: 159.609

سیترات سدیم

Trisodium citrate ، citrosodine ، citric acid trisodium salt ، sodium citrate
سدیم سیترات دی هیدرات، تری سدیم سیترات، اسید دی هیدرات ، هیدروکسی پروپان
پودر کریستالی سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Sodium citrate
Na3C6H5O7
Product Nu:
CAS number: 6132-04-3
Molocular Weight: 258.06

سیترات پتاسیم

tripotassium citrate
پتاسیم سیترات
پودر سفید
آزمایشگاهی|صنعتی
Potassium citrate
K3C6H5O7
Product Nu:
CAS number: 866-84-2
Molocular Weight: 306.395

مقالات تخصصی مواد شیمیایی